Poslání a cíle spolku

  1. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, kulturní a společenské akce).
  2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
  3. Poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména znevýhodněným osobám.
  4. Realizace osvětové činnosti. .

přijímáme nové členy do spolku ....

jako žádost o členství lze použít níže uvedený formulář. Následně budete kontaktování předsedou spolku k podpisu žádosti v papírové podobě, spolu s ověřením totožnosti žadatele.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku. Roční příspěvek činí 100,-Kč


Člen má právo

  • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

Člen má povinnost

  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;
  • platit členské příspěvky.